1. OPIS PROIZVODA KASA 2022

Top  Next

 

start

OPIS PROIZVODA

 

RAČUNARSKA KASA KAO POS SISTEM (ESIR)

 

 

Program KASA COBA SYSTEMS uveden je u rad, radi i razvija se od 2004 godine. Ovde je uputstvo za verziju iz 2022 godine.

Verzija KASA 2022 godina je POS (ESIR) kasa koja radi po novim propisima o elektronskoj fiskalizaciji koji su stupili na snagu 2022 godine.

 

1.

 

Ovo je računarski program za fiskalnu kasu koja radi sa

LOKALNIM PROCESOROM FISKALNIH RAČUNA (LPFR)

koji može biti:

 

        ili HARDVERSKI UREĐAJ sa PFR softverom u sebi

            koji je priključen na ESIR POS kasu (računar)

 

        ili PFR SOFTVER koji je instaliran u ESIR POS kasu (računar)

 

2.

 

Ovo je računarski program za fiskalnu kasu koja radi sa

VIRTUELNIM PROCESOROM FISKALNIH RAČUNA (VPFR)

koji se nalazi na web lokaciji Ministarstva Finansija Srbije

Poreska Uprava Srbije.

 

3.

 

Ovo je računarski program za fiskalnu kasu koja radi sa

emulacijom za LOKALNI PROCESOR FISKALNIH RAČUNA (LPFR)

koja se vrši preko interneta putem posebnog web servisa za testiranje

i razvoj ESIR POS proizvoda, napravljenog od strane Ministarstva Finansija

Srbije Poreska Uprava Srbije (TEST RAZVOJNO OKRUŽENJE)

 


 

 

Program KASA2022 sastoji se od BAZNOG PROGRAMA i od DOPUNSKIH PROGRAMA.

 

 

BAZNI PROGRAM

 

slika 1

 

kasa2022_clip0002

 

Bazni program je paket više programa povezanih u jedan meni koji omogućava rad Kase i njene osnovne funkcije:

 

  prodaju preko POS (ESIR) kase i PFR (procesora Fiskalnih Računa) na prodajnom mestu,

 

  vođenje evidencije o prodaji i o zalihama artikala u prodajnom objektu

 

  štampanje i izdavanje FISKALNOG RAČUNA (FISKALNOG ISEČKA) sa QRkodom kupcu,

 

  štampanje i izdavanje FAKTURE na A4 formatu papira kupcu,

 

  štampanje naloga šanku i kuhinji (za ugostitelje) na posebnom POS termalnom printeru lociranom u kuhinji i  u šanku,

 

  vođenje evidencije zaduženja gostiju po stolovima (za ugostitelja)

 

  rad sa računima kupaca (vođenje zaduženja i uplata kupaca na analitičkom računu kupca)

 

  izdavanje izveštaja za zadati period o realizovanim dnevnim pazarima sa PDV iznosima

  Ovi izveštaji nazivaju se još i ELEKTRONSKI ŽURNALI

 

  ELEKTRONSKI ŽURNALI

  se dobijaju iz obezbeđene trajne arhive svih izdatih fiskalnih računa

  koja se čuva u BAZI PODATAKA POS (ESIR) KASE:

   prodaja po pazarima

   prodaja po računima

   prodaja po datumima

   prodaja po satima

   prodaja po artiklima

   prodaja po cenama

   zapisnik o prodaji sa popustom

   trajna arhiva svih izdatih fiskalnih računa

 

  Program KASA se isporučuje sa kompletnim baznim programom.

 

 

 

 

DOPUNSKI PROGRAMI

 

su posebni Programi koji su potrebni samo odeređenim kupcima-korisnicima radi njihovih specifičnih poslovnih potreba i poslova koje su odlučili da izvršavaju preko programa za Kasu. Ovi Programi se isporučuju takvim kupcima samo na njihov zahtev i ne predstavljaju standardnu programsku opremu programa Kasa.

 

 


 

 

 

 

Ovde su programi navedeni po onom redosledu po kome se nalaze u glavnom meniju programa Kasa i po nazivima po kojima su upisani u glavni meni programa Kasa.

 

 

BAZNI PROGRAM

 

sadrži sledeće programe:

 

GLAVNI IZBOR RADA KASE - GLAVNI MENI

KASA_GLAVNI.EXE

(slika 1)

Glavni meni ili shell za objedinjavanje svih programa kase u jedan meni

iz koga se pozivaju

 

    Programi za prodaju i

    Programi za rad Kase.

 

 


 

 

Programi za prodaju:

 

Ovih baznih programa za prodaju za sada ima četiri:

 

slika 2

 

kasa_clip0048

 

    KASA PRODAJA

    KASA TOUCH

    KASA UGOSTITELJ

    KASA STOLOVI

 

Uz kasu se isporučuje samo jedan koji je kupcu-korisniku potreban

a isporučeni program startuje se iz Glavnog menija (slika 1)

komandnim dugmetom:

 

slika 1.1

 

kasa2022_clip0003

 

 

 


 

 

 

         1. KASA PRODAJA

         KASA_PRODAJA.EXE

         Program za prodaju iz Kase preko fiskalnog printera

         namenjen za rad u trgovini

 

slika 3

 

KASA_PRODAJA

 

       

 

         2. KASA TOUCH

         KASA_TOUCH.EXE

         Program za prodaju iz Kase preko fiskalnog printera

         namenjen za rad u kioscima, kafićima, barovima...

 

slika 4

 

KASA_TOUCH

 

       

 

         3. KASA UGOSTITELJ

         KASA_UGOSTITELJ.EXE

         Program za prodaju iz Kase preko fiskalnog printera

         namenjen za rad u ugostitelja

 

slika 5

 

KASA_UGOSTITELJ

 

 

 

 

        4. KASA STOLOVI

         KASA_STOLOVI.EXE

         Program za prodaju iz Kase preko fiskalnog printera

         namenjen za rad u velikih ugostiteljskih objekata sa

         restoranom i sa posebnom salom za proslave

 

slika 6

 

KASA_STOLOVI

 

 

 


 

 

Programi za rad Kase:

 

Ovih bazni programi se isporučuju svi kako bi kasa mogla da radi.

                 

1. ARTIKLI u kasi Zalihe i Popisi

KASA_ARTIKLI.EXE

Upis, izmena, brisanje artikala u Kasi

izveštaji o zalihama i popisi

 

 

2. FISKALNI računi i Arhiva računa

KASA_ARHIVA.EXE

Arhiva svih izdatih fiskalnih računa, pregled, ispravke,

korekcije, brisanje, održavanje. Izveštaji iz arhive.

Pronalaženje računa po broju i datumu. Štampa kopije računa.

 

 

3. IZVEŠTAJI o prodaji,  eŽurnali,  eIzveštaji

KASA_IZVESTAJI.EXE

Izveštaji o prodaji koji se dobijaju iz baze podataka Kase,

iz Arhive fiskalnih računa

 

 

4. PFR Procesor Fiskalnih Računa

KASA_PFR.EXE

Komunikacija ESIR POS KASE sa PFR odnosno LPFR i VPFR

procesorima fiskalnih računa

 

 

5. DATABASE čuvanje, održavanje zaštita

KASA_BAZA.EXE

Servisni program za održavanje baze podataka POS kase

 

 

6. PODEŠAVANJE RADA KASE konfiguracija kase

KASA_CONFIG.EXE

Konfiguracija-podešavanje i štelovanje načina rada POS Kase.

Mnoge operacije kase se mogu podešavati da se izvode na dva ili tri načina.

Na primer štampa računa na POS printeru ili na WIDOWS A4 laserskom

printeru, dozvoljeno brisanje ili zabranjeno brisanje, rad kase u trgovačkom

modu ili u ugostiteljskom-restoranskom modu... i slično.

 

 

7. KASA U FIRMI

KASA_GLAVNI.EXE

Postavljanje kase u izabrani prodajni objekat

 

 

 

8. SERVISNI PROGRAMI koji se isporučuju uz programe za rad kase

Arhiviranje Baze podataka kase u ZIP arhivu

C_ZIP.EXE

Instalacija PDF printera

PDF_INSTALACIJA.EXE

 

 

 

 


 

 

 

 

DOPUNSKI PROGRAMI

 

Dopunski programi su povezani sa bazom podataka POS KASE koja se formira

i održava u baznom programu kase.

 

sadrže sledećeprograme:

 

 

VEZA sa knjigovodstvom firme

KASA_KNJIGOVODSTVO.EXE

 

USB prenos podataka kasa-knjigovodstvo

KASA_USB.EXE

 

Knjigovodstveni program za fakturisanje povezan sa kasom

C_FK.EXE

 

List dnevnog prometa ugostitelja i knjiga šanka povezan sa kasom

C_LDPU.EXE

Program za mrežnu LAN komunikaciju između Kase i Knjigovodstva firme, za

prijem ažurnog spiska artikala iz Knjigovodstva u Kasu, za slanje dnevnog pazara

iz Kase u Knjigovodstvo u program za maloprodajne račune, za slanje spiska artikala

iz Kase u Knjigovodstvo i u List Dnevnog Prometa Ugostitelja

 

 

KUPCI evidencija i analitički računi kupaca

KASA_KUPCI.EXE

C_KUPCI.EXE

C_FK.EXE

Program za rad sa kupcima. Vodi registar kupaca i Analitičke Račune kupaca sa

svakom datumskom i finansijskom promenom na Računu (Zaduženje po fiskalnom

isečku i Fakturi za kupca i Razduženje po uplati Gotovinskoj, Virmanskoj, Karticom)

Vodi arhivu izdatih Faktura kupcima. Daje na pregled i štampu izveštaje o stanju

Računa kupaca.

 

 

Password sistem

C_PASSWORD.EXE

CSYSTEMSKASA.EXE (Autoit)

Program za postavljanje password sistema Kase. Obezbeđuje da se ulaz u kasu

i izvršavanje operacija sa kasom obavlja uz LOG-IN odnosno uz upis korisnikovog

imena i lozinke, čime se daju dozvole i postavljaju ograničenja i zabrane za rad sa

pojedinim operacijama Kase, a vodi se i dnevnik rada Kase koji sadrži datum i vreme

i korisnika (kasir/konobar) koji je te operacije izvršio.

 

Prenos podataka

KASA_PRENOS.EXE

KASA_USB.EXE

Program za prenos podataka između udaljenog Knjigovodstva i Kase. Prenos se

izvršava putem USB drajva, ili putem LAN mreže, ili putem Interneta odnosno FTP

protokola preko interneta.

 

Dokumenta

KASA_DOKUMENTA.EXE

Program za vođenje robnog knjigovodstva prodavnice kroz program za Kasu, koji

formira nabavku i Kalkulacije-Prijemnice artikala, Povratnice artikala dobavljaču,

Nivelacije cena zaliha artikala, zatim prenose artikala iz objekta u objekat i Interne

račune za te prenose, zatim prodaju artikala i Dnevne pazare od prodaje, kao i

Popise zaliha artikala. Na osnovu tih Knjigovodstvenih Dokumenata program na

dati zahtev izračunava trenutno stanje zaliha artikala u Kasi, što ukida potrebu za

vršenjem fizičkih popisa u prodajnom objektu da bi se znalo tačno stanje zaliha

koje trenutno mora biti u objektu, osim kada se popisi vrše da bi se utvrdila razlika

između knjigovodstvenog stanja i stvarnog stanja zaliha (a to mogu biti i štih popisi).

 

 

Izmena cena

KASA_CENE.EXE

poseban program za podizanje svih cena artikala za n% za muzički dinar i za povratak

svih cena na stare cene (Ugostitelj Kafe-Bar)

 

Kontrola pazara

KASA_PAZAR.EXE

Poseban program za kontrolu pazara kod 4 računarske registar kase vezane za jedno

Knjigovodstvo (Trgovina)

 

Prijemnice robe

KASA_PRIJEMNICA.EXE

Poseban program za ručnu izradu i čuvanje prijemnica robe u kasu (Trgovina)

 

Popisi stanja zaliha

KASA_POPIS.EXE

Poseban program za vršenje popisa prodajnog objekta putem laptop računara i skenera

bar koda, i za prenos popisa u kasu (Trgovina)

 

Popis putem barcod skenera

KASA_DATACOLECTOR.EXE

Poseban program za vršenje popisa u prodajnom objektu putem datakolektora (barcode

scanner) i za prenos popisa iz datacolectora u kasu (Trgovina, Ulični Kiosci)

 

Internet prodaja hrane

KASA_JOKER.EXE

Poseban program za poslovanje ugostitelja i keteringa sa sajtovima koji vrše uslugu

nalaženja kupaca za isporuku hrane kupcu.

 

Napomena:

Svaki dopunski program ima svoje posebno Uputstvo za rad, kao eBook knjigu, u kome je

detaljno opisan način rada sa programom.