COBA Systems oficijelni sajt


PROIZVODNJA I TIKET PRAĆENJE PROIZVODNJE

LSEF SETUP

 slika 1
LSEF GLAVNI MENI


slika 2

LSEF ELEKTRONSKE FAKTURE
 
 
 
 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

F U N K C I J A  P R O G R A M A 

PROGRAM LSEF: LOKALNI SERVIS ELEKTRONSKIH FAKTURA

 

   Ovaj program LSEF: LOKALNI SERVIS ELEKTRONSKIH FAKTURA trebao bi da zameni nedostajući program za upravljanje eFakturama za privredne subjekte koji rade preko SEF servisa. Privredni subjekti koji rade    preko Moj-eRačun servisa takav program već imaju na WEB servisu Moj-eRačun, pa je ovde isključen rad sa servisom Moj-eRačun

 

   Takođe, ovaj LSEF program mogu koristiti i firme KJS koje pored SUF servisa za upravljanje fakturama - koji je WEB servis, mogu kod sebe u svom lokalnom računaru (na svom lokalnom servisu eFaktura) imati    sve fakture ili samo potrebne fakture koje se nalaze i na SEF-SUF WEB servisu, sa mogućnošću izmene statusa tih eFaktura i slanja tih izmena na SEF, sa mogućnošću arhiviranja svake eFakture u formi  XML i PDF fajla, i arhiviranja PDF priloga uz eFakturu ako ih ima, sa mogućnošću vođenja beleški uz svaku fakturu, kao i označavanja fakture od strane nadležnih rukovodilaca i menadžera:

    - odobrava se eFaktura na datum,

    - odobrava se pravljenje naloga za plaćanje na datum,

    - odobrava se plaćanje na datum,

    - izvršeno plaćanje delimično na datum,

    - izvršeno plaćanje u celosti na datum i slično.

 

   LSEF program može da:

    - sa SEF servisa preuzme sve ulazne i sve izlazne eFakture u svoju bazu podataka, da ih sortira, pretražuje, označava i time ažurira iste eFakture na SEF, da dobija i štampa izveštaje o eFakturama, da parsira svaku od preuzetih XML eFaktura i iz nje vadi podatke potrebne za izradu kalkulacije ili prijemnice i knjiženje tih      dokumenata, kao i knjiženje fakture ako se radi o fakturi troškova (fakturisana struja, voda, telefon...)

 

   LSEF program može da:

    - sa CRF servisa preuzme sve ulazne i sve izlazne eFakture u svoju bazu podataka, da ih sortira,  pretražuje, označava. Da dobija i štampa izveštaje o eFakturama, da parsira svaku od preuzetih XML       eFaktura i iz nje vadi podatke potrebne za tekuće poslovanje firme.

 

   LSEF program će se na dalje razvijati u pravcu u kome se budu razvijali SEF i CEF WEB servisi. Korisnici ovog programa uvek će moći da novu verziju programa preuzmu sa interneta

KORISNIČKO UPUTSTVO

PREUZMITE PROGRAM
informacije na: cobasystems@gmail.com

 

COBA Systems oficijelni sajt COBA Systems Tim PROGRAMI ZA FISKALNE KASE UPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI