COBA Systems oficijelni sajt


PROGRAMSKI PAKET ZA PROIZVODNJU


Proizvodnja

PREUZMITE DOKUMENTACIJU PROGRAMA 
DOWNLOAD DOKUMENTACIJE  

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU

1. Ovo je Programski Paket (PP) za lokalni ili klijent-server mrežni rad. Preuzmite odavde (downloadujte) program koji je potpuno operativan - nije demo verzija i neće prekinuti rad po isteku nekog broja dana, niti ima ograničenje u broju knjiženja - ali dozvoljava datume knjiženja samo u 2001 godini sve dok se ne registruje. Ako vam datumi knjiženja nisu važni, ne morate se nikada registrovati.

A. Cena najma programskog paketa je cena za jednu poslovnu godinu za koju korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za tu godinu. Za licencu pošaljite zahtev. Cena programa kod kupovine u trajno vlasništvo kupca je cena koja se jednom plati i nema daljih plaćanja, a korisnik dobija meilom fajl-licencu sa kojim se program registruje za stalno. 
B.
U cenu najma i trajne kupovine ulazi internet i telefonska tehnička podrška, saveti, stručna pomoć, razmena podataka. U cenu najma ulazi slanje korisniku svake nove verzije programa dopunjene i dorađene zbog promena u propisima i zbog eventualno pronađenih greški u programu. Korisnik plaća samo putne troškove za dolazak kod njega a po njegovom pozivu.

C. Registrovani korisnik na svoj zahtev i prema svom projektnom zadatku prioritetno dobija dopune i izmene programa njemu potrebne a po dodatnoj ceni posebno ugovorenoj za te poslove.


Za rad sa serverom baze podataka u ADS modu program koristi Advantage Database Server 10.1 (SYBASE inc.) ili Advantage Local Server 10.1 (besplatna verzija SYBASE servera za rad sa najviše 5 računara u mreži) ili program radi u jednokorisničkom LOC modu za rad na jednom lokalnom računaru bez servera.

PROIZVODNJA


Kod programa PROIZVODNJA

1. Uradi se Plan proizvodnje
2. Prijemnicom materijala nabavi se repromaterijal u magacin repromaterijala i potrošni materijal u magacin potrošnog materijala
3. Na osnovu Plana proizvodnje i tehničke-tehnološke  dokumentacije proizvoda formira se Proizvodni nalog za svaki posebni proizvod
(ovde se mogu - a ne moraju - koristiti i programi za Proizvodni Plan i MRP material resource planing, za Sastavnice proizvoda i BOM Bill of materials liste kao pomoćna pogonska dokumentacija iz koje se finalizuje Proizvodni nalog)
4. Na osnovu Proizvodnog naloga formira se Proizvodno Trebovanje repromaterijala i potrošnog materijala iz jednog ili iz više magacina materijala
5. Na osnovu Proizvodnog Trebovanja izdaje se materijal iz magacina materijala u proizvodni pogon putem Izdatnice materijala
6. Po završetku proizvodnje proizvoda taj proizvod se putem Prijemnice gotovog proizvoda prima iz proizvodnog pogona u magacin gotovih proizvoda
7. Iz magacina gotovih proizvoda proizvod se putem Internog računa može poslati u svoje sopstvene maloprodajne objekte, a putem Fakture gotovih proizvoda može se prodati eksternom kupcu: Firmi pravnom licu ili Firmi preduzetniku.


Ovaj opšti program može se koristiti za bilo koju proizvodnju. On zahteva ručno formiranje Proizvodnog naloga, Trebovanja materijala, Prijemnice materijala, Izdatnice materijala, Prijemnice proizvoda i Internog računa ili Fakture za prodaju proizvoda.

PROIZVODNJA (Vidi shemu)
Proizvodnja
PROIZVODNJA MAGACIN REPROMATERIJALA I POTROŠNOG MATERIJALA
Magacin repromaterijala
PROIZVODNJA PROIZVODNI POGON
Proizvodni pogon
PROIZVODNJA MAGACIN GOTOVIH PROIZVODA
Magacin gotovih proizvoda

SASTAVNI DEO PROGRAMA JE:

PROGRAMSKI PAKET MPR - MATERIAL RESOURCE PLANNING  SASTAVNICE PROIZVODA I PROIZVODNI PLANOVI

 

MATERIAL RESOURCE PLANING (Vidi postupak rada)
Material Resource Planing
PROIZVODNI PLAN I PROIZVODNI NALOG (Vidi postupak rada)
Material Resource Planing

ŠTA JE MPR SOFVER

Šta je Materijal Resource Planning software (Softver za planiranje materijalnih resursa) i šta taj softver može učiniti za vas

Akronim MRP može značiti "
material resource planning - planiranje materijalnih resursa" ili " manufacturing resource planning - planiranje proizvodnih resursa" ili " material requirements planning
- planiranje potrebnog  materijala". Koristi se u proizvodnji (manfacturers), gde MRP softver pomaže u upravljanju zalihama i u pravljenju proizvodnih planova za optimizovanu proizvodnju gotovih finalnih proizvoda i organizaciju i sinhronizaciju proizvodnih radnih mesta, proizvodnih jedinica i proizvodnih pogona za tu proizvodnju.

Planiranje materijalnih resursa jednog proizvoda određuje šta od sklopova, komponenti i delova i koliko i kog materijala mora biti ugrađeno u proizvod, koliko se toga mora kupiti i kada se mora kupiti, od kojih kupaca i u kojim rokovima, kako bi se proizvodnja započela i završila u planiranim rokovima.

MRP softver, da bi mogao da radi, mora biti integrisan sa softverom za Bill of Materials i softverom za upravljanje zalihama, pri čemu koristi zajedničku knjigovodstvenu bazu podataka materijala i sirovina. Takođe ovaj softver može da formira izveštaje i naloge za koordiniranje proizvodnog osoblja, za optimizaciju rada i opterećenja proizvodnih mašina, alata i opreme, kao i za planiranje kupovine materijala.

Korištenje MRP softvera za planiranje i raspored proizvodnih resursa rezultuje optimalnim usklađivanjem najvažnijih proizvodnih resursa, što kao finalni rezultat daje efikasnost (produktivnost) umesto neefikasnosti (neproduktivnosti) u proizvodnoj firmi. Loše planiranje i iz toga proistekla organizacija proizvodnje mogu prouzrokovati troškove koji će pojesti ostvarenu zaradu na prodaji proizvoda.


MRP softver služi da se njime predvidi planira i obezbedi:
 - Osiguranje repro materijala potrebnog za proizvodnju i gotovih proizvoda za isporuku
 -  Optimizacija nivoa zaliha i smanjenje troškova zaliha
 -  Planiranje nabavke i proizvodnje tako da se smanji otpad


Glavna stvar za bilo koji sistem MRP softvera je integritet dostupnih podataka. Uspešno planiranje resursa proizvodnje zahteva tačne podatke o zalihama, podatke o sastavnicama proizvoda, podatke o BOM materijala, detalje i majstorske pogonske proizvodne planove. Kao i u mnogim drugim sistemima netačni i nepotpuni podaci o komponentama i materijalu, kao i o proizvodnim operacijama, dovode do netačnih i neupotrebljivih krajnjih rezultata. Iz tog razloga, ne računajte sa ovim softverom ako mislite da ćete moći da ga koristite kao odličan alat kako bi brže nego ručno ili u Excelu ili Wordu napisali proizvodni nalog ili trebovanje materijala, a da prethodno ne unesete sve potrebene podatke u bazu podataka. Formiranje potpune i ispravne baze podataka zahtevaće  jako veliko vreme, pažnju i napor, pa čak i promenu nekih uobičajenih poslovnih navika i uhodanih šema koje se ne mogu uklopiti u softverski sistem. Međutim, posle toga sve se svodi na čistu automatiku. Program na dalje radi „teške fizičke poslove“ sam (izrada i štampa proizvodnih sastavnica, proizvodnih naloga po radnim jedinicama i radnim mestima, trebovanja repromaterijala, trebovanja potrošnog materijala, optimizaciju operacija i mašina, obračun troškova i cene koštanja proizvoda i ostalo). To ne znači da mu nije potreban čovek i to samo onaj ko zna i razume proizvodni posao i proizvodnu dokumentaciju.

PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI