IZMENE

.

21.05.2024

Napravljen potpuno nov program FINANSIJSKI IZVEŠTAJI – ZAVRŠNI RAČUN C_GKZR.EXE prema propisama iz 2021.

 Godišnji Finansijski Izveštaj sadrži:

obrazac Bilans stanja:

automatsko formiranje iz podataka sa konta glavne knjige, elektronska tabela bilansa koja dopušta editovanje (izmene) bilansa, automatska računsko logička kontrola bilansa u bilo kom momentu njegove izrade, štampa PDF obrasca bilansa, generisanje XML fajla bilansa za dostavljanje u APR

obrazac Bilans uspeha:

automatsko formiranje iz podataka sa konta glavne knjige, elektronska tabela bilansa koja dopušta editovanje (izmene) bilansa, automatska računsko logička kontrola bilansa u bilo kom momentu njegove izrade, štampa PDF obrasca bilansa, generisanje XML fajla bilansa za dostavljanje u APR

obrazac Statistički izveštaj:

automatsko formiranje iz podataka sa konta glavne knjige, elektronska tabela izveštaja koja dopušta editovanje (izmene) izveštaja, automatska računsko logička kontrola izveštaja u bilo kom momentu njegove izrade, štampa PDF obrasca izveštaja, generisanje XML fajla izveštaja za dostavljanje u APR

obrazac Napomene:

Napomene uz godišnji finansijski izveštaj ugrađene su u program kao posebni default obrasci odnosno kao već formirani finalizovani obrasci sa upisanim podacima i tekstom:

- posebno za VELIKA i SREDNJA pravna lica i preduzetnike

- posebno za MALA i MIKRO pravna lica i preduzetnike.  

Napomene su urađene kao tekst fajl: Word DOCX format i OpenOffice i LibreOffice ODT format, tako da korisnik može po svojoj želji da koriguje sadržaj ovih fajlova, a finalno može ove fajlove putem PDF printera, "Microsoft Print to PDF" ili bilo kog drugog, transformisati u PDF fajlove.

Kontrola popunjenosti obrazaca:

Ova kontrola vrši proveru ispravnosti popunjenosti obrazaca finansijskog izveštaja u skladu sa postojećim propisom za tu kontrolu izdatom od strane APR.

Obrazac Izveštaj o ostalom rezultatu – isporučuje se po posebnom zahtevu

Obrazac Izveštaj o tokovima gotovine – isporučuje se po posebnom zahtevu

Obrazac Izveštaj o promenama na kapitalu – isporučuje se po posebnom zahtevu

Prikaz programa i kratko uputstvo o načinu rada sa programom dati su na adresi:

www.cobasystems.com/CSYSTEMS_help/C_GKZR_Help.pdf

 

29.04.2024

GLAVNA KNJIGA C_GK.EXE program PREGLEDI SINTETIKE dobio je novu operaciju:

5.2.  Anakitika stanja po objektu firme

Prvo zadate šifru objekta firme od 00 do 99 pa zatim zadate  klasu, grupu ili podgrupu konta na primer 1, 10 ili 101 i dobiju se sva konta koja počinju sa zadatom klasom, grupom ili podgrupom ali samo za zadatu šifru objekta.

Neka konta nemaju kao analitiku šifru objekta već umesto nje imaju neku drugu vašu internu analitiku - odnosno oznaku, a konta kupaca i dobavljača imaju  kao analitiku umesto šifre  objekta šifru kupca i šifru dobavljača. Program ove analitike odnosno oznake tretira isto kao šifre objekata. Jedini uslov je da šifra objekta ili neka druga analitička oznaka bude odvojena od sintetičkog konta putem crtice,

na primer za klasu 1 ili grupu 13 ili podgrupu 132 dobija se:

1320-33-20-C  (analitika odnosno šifra objekta je 33, subanalitika je pdv stopa je 20, subsubanalitika je cigarete C)

1320-33 (analitika šifra objekta je 33)

1320 (nema šifre objekta i dobijaju se konta za sve objekte)

1320-1234567890 (analitika-oznaka je 1234567890)

1320-COBASYSTEM (analitika-oznaka je COBASYSTEM)

1320-3 (analitika-oznaka je 3)

132-4 (analitika-oznaka je 4)

za klasu 2 ili grupu 20 ili podgrupu 204 dobija se:

2040-1234 (analitika-oznaka je 1234)

Funkcija:

Ovo daje mogućnost dobijanja izveštaja za zadatu šifru objekta ili bilo koju drugu zadatu analitiku, a za bilo koju zadatu klasu, grupu i podgrupu konta. Na primer:  za zadati objekat 33 (maloprodaja) dobiće se na klasi 6 sav prihod a na klasi 5 svi troškovi samo za taj objekat. Takođe možete to razbijati po grupama i podgrupama.

*
19
.04.2024
Dopunjen je program za ESIR fiskalne kase: KASA_PRODAJA.EXE, KASA_TOUCH.EXE, KASA_‚UGOSTITELJ.EXE

NORMALNA SITUACIJA
Kod ESIR registar kase u internu bazu podataka izdatih fiskalnih računa ne može se knjižiti fiskalni račun koji nije fiskalizovan odnosno koji nije poslat u PFR na fiskalizaciju i na štampanje.
Ako je poslat na štampanje on se preko PFR fiskalizuje, šalje se ne SUF i štampa se, a zatim se automatski knjiži u u internu bazu pofdataka ESIR kase kako bi smanjio zalihe artikala i poravnao pazar
sa evidencijom pazara koja se vodi na PFR i na SUF poreske uprave, a zatim se briše iz računa za kupca u ESIR kasi - prazni se račun za kupca da bi se mogao praviti račun za sledećeg kupca.
POSEBNA SITUACIJA
Kada se desi da je fiskalni račun poslat na štampu odnosno na PFR i odštampan je i fiskalizovan i upisan je u evidenciju fiskalnih računa na SUF kod poreske uprave,
a nije posle toga automatski proknižen u ESIR kasu, odnosno nije upisan u dnevni pazar kase zbog zakazivanja PFR/ESIR hardvera ili drugih havarija, a obrisan je iz računa za kupca,
tada nastaje problem neslaganja stanja u ESIR kasi sa stanjem u PFR evidenciji i SUF evidenciji poreske uprave. Ovo se dešava vrlo retko kod starijih tipova računara, starijih ver
zija windowsa i kod lošijeg interneta
ili zbog dejstva antivirusnog softvera, ali se pokazalo da se neki put može desiti.
Taj problem se rešava tako što se takav račun prvo pronađe na SUF portalu poreske uprave I PREUZME SE NJEGOV PFR BROJ I PFR VREME pa se isti račun ponovo napravi u ESIR kasi i ne šalje se na štampu već se samo knjiži
iz operacije [Knjiži] čime se upisuje se u dnevni pazar u internu batu podataka ESIR kase odnosno u ARHIVU FISKALNIH RAČUNA. Posle toga se taj račun mora obrisati iz računa za kupca klikom na dugme [Briši] da bi se
račun za kupca ispraznio i pripremio za upis sledećeg računa.
*

 

17.04.2024

GLAVNA KNJIGA C_GK.EXE ZAKLJUČNI LIST BRUTO BILANS

Na zahtev mnogih korisnika, nekih od revizora i finansijskih i poreskih inspektora, kao i bankara, preuređen je i dorađen je Zaključni List glavne knjige ili Bruto Bilans na pun sadržaj, koji se sada može dobiti kao EXCEL fajl XLSX, kao PDF fajl, kao TXT fajl i može se štampati na papiru ili se može kopirati na USB memorije ili se može slati na email.

Za štampu u EXCEL tabelu morate u računaru imati instaliran program "EXCEL 2010" i novije verzije. Za štampu u PDF fajl morate u računaru imati instaliran pdf printer  "Microsoft Print to PDF".

Pun sadržaj znači da Zaključni list prikazuje sva analitička konta (veća od 4 znaka), sva sintetička konta (4 cifre), sve podgrupe konta (tri cifre), sve grupe konta (dve cifre), sve klase konta (jedna cifra) i njihove zbirove u 7 kolona:

1 Preneto stanje duguje - 2 Preneto stanje potražuje

3 Tekući promet duguje -  4 Tekući promet potražuje

5 Ukupan promet duguje - 6 Ukupan promet potražuje

7 Ukupan promet saldo (duguje - potražuje)

Zaključni list se može štampati na srpskom i na engleskom jeziku za zadati period od datuma1 do datuma2 (uključujući i te datume).

 

10.04.2024

REGISTAR KONTA (KONTNI OKVIR), GLAVNA KNJIGA

U REGISTRU KONTA dopunjene su operacije:

    Spisak->

        Kontni Okvir za privredu->

        Kontni Okvir za budžet->

Kompletan Propisani Kontni Okvir za privredu i za budžet program generiše automatski i generisani kontni okvir može se pregledati i prepisati u registar konta glavne knjige, čime će predstavljati kontni okvir programa za knjigovodstvo. Takođe može se i obrisati iz registra konta glavne knjige, pri čemu neće biti obrisana ona analitička konta koja je u kontni okvir "ručno" dodao korisnik programa a koja ne postoje u propisanom kontnom okviru.

U REGISTAR KONTA dodata operacija:

     Spisak->

          Uređenje podataka glavne knjige  ->

 Ista funkcija postoji i u GLAVNOJ KNJIZI u meniju:

     Podaci->

          Održavanje baze podataka programa->

              Redovno održavanje podataka->

                  Uređenje podataka glavne knjige->

 Obrisani Kontni Okvir (usled havarije, namerno ili nenamerno) može se ponovo rekonstruisati iz dnevnika knjiženja glavne knjige odakle se preuzimaju sva konta koja su tamo upisana, a iz registra kupaca i dobavljača preuzimaju se nazivi za ta konta kupaca i dobavljača i nazivi konta avansa primljenih od kupaca i konta avansa datih dobavljačima, dok se iz propisanog kontnog okvira koji je upisan u REGISTAR KONTA pod naslovom: Kontni Okvir za privredu, preuzimaju nazivi za sva ostala konta. Ova operacija može se izvoditi i radi kontrole ispravnosti i uređenja podataka glavne knjige u bilo kom momentu. Ona tada ne menja postojeće podatke glavne knjige već samo vrši njihovu eventualnu dopunu i uređenje.

 ZAKLJUČNI LIST GLAVNE KNJIGE

Zaključni list glavne knjige iz registra konta preuzima postojeća konta i nazive tih konta. Ako u registru konta ne postoje upisana jednocifrena konta (klase), dvocifrena konta (grupe) i trocifrena konta (podgrupe) koja zaključni list koristi, tada će zaključni list nazive tih konta preuzeti iz propisanog kontnog okvira koji je upisan u REGISTAR KONTA pod naslovom: Kontni Okvir za privredu.

02.03.2024

Kod eFaktura u programu za fakture i fakture usluga, kod formiranja eFakture za fakturu i fakturu usluga, inicijalno se u eFakturu postavlja datum prometa na datum prometa upisan u fakturu i fakturu usluga i inicijalno se zadaje da je datum prometa datum nastupanja PDV ovbaveze. Da bi ovo radilo moraju se u glavnom meniju programa za fakturu i fakturu usluga izvršiti operacije: 

                Podaci -> Rekonstrukcija podataka.

.

U programu za osnovna sredstva iz spiska (popisa) svih osnovnih sredstava izbačena su PRODATA i RASHODOVANA osnovna sredstva. Za njih postoje posebni spiskovi (popisi).

.

Registar osnovnih sredstava - u popise knjigovodstvene i poreske amortizacije i ostale, u naslovni deo dodat naziv firme.

25.02.2024

Dopunjen program za Obračun zarada C_ZARADA.EXE
Štampa Obračun
a Zarade OZ za jednog zaposlenog u PDF fajl i Automatska Štampa ObračunA Zarade OZ za sve zaposlene u PDF fajlove - Prebačene sa Foxit PDF Printera na Microsoft Print To PDF printer

Štampa Mesečne Evidencije ME za jednog zaposlenog u PDF fajl
i Automatska Štampa Mesečne Evidencije ME za za sve zaposlene u PDF fajlove - Prebačena sa Foxit PDF Printera na Microsoft Print To PDF printer

Treba proveriti da li je Microsoft Print To PDF printer instaliran u Windows
(u windows printer dialogu) pa ako nije, treba ga instalirati i aktivirati. Ovaj printer dolazi uz Windows i instalira se samo na zahtev korisnika.

Program štampa sve zaposlene navedene u obračunskoj listi zarade pa i zaposlene koji se pojavljuju dva puta na listi zbog redovnog rada i bolovanja u istom mesecu

.

10.02.2024
Dopune u programima:
BAZNEX.DLL  (Svi programi)
C_FK.EXE (fakturisanje)
C_FKE.DLL (eFakture)
C_EXCEL_OS.EXE (osnovna sredstva štampe u excel)
KASA_KNJIGOVODSTVO.EXE
(prenos pazara iz kase u knjigovodstvo preko LAN)
KASA_PRENOS.EXE
(prenos pazara iz kase u knjigovodstvo preko FTP)

.

19.01.2024

Program C_TROSKOVI.EXE (KNJIGA TROŠKOVA) otklonjena blokada kod upisa naziva troška u spisak-registar troškova

14.01.2024

Nova verzija programa za ESIR fiskalnu kasu

- za trgovinu (rad po barkodu i šiframa artikala)

- za kioske i kafiće (rad po sličicama artikala i Touch Screen)

- za restorane (rad po stolovima i Touch Screen)

10.10.2024

Poboljšane karakteristike kod programa C_TROSKOVI.EXE, C_LDPU.EXE, CSYSTEMS22.DLL, CSYSTEMS23.DLL, CSYSTEMS24.DLL, BAZNE.DLL, BAZNEX.DLL, C_ARTIKLI.DLL, FOLDERTREE.EXE i DOPUNA.EXE

14.12.2023

 

Poboljšan HELP sistem programskog paketa.

Poboljšano Preuzimanje zadnjih dopuna i izmena programskog paketa koje se vrši iz glavnog menija programskog paketa:

HELP -> Preuzmi zadnju dopunu programa

HELP -> Preuzmi zadnju verziju programa

 

 

05.12.2023

U knjigu troškova C_TROSKOVI.EXE dodat poseban program za rad sa primljenim avansnim računima i konačnim računima, za njihovu obradu i automatsko kontiranje i knjiženje u glavnu knjigu i knjiženje u PDV evidenciju radi formiranja POPDV obrasca i PPPDV obrasca (poreske prijave). Obuhvaćeni su i avansni računi i konačni računi izdati od strane dobavljača koji ne obračunava pdv u tim računima, već je obaveza za pdv obračun na primaocu računa (na kupcu).

Uputstvo za rad sa ovim programom dobija se iz opcije menija (Help)->Generalni help I (Help)->Knjiga programa.

Ovo uputstvo je ažurirano 05.12.2023 u dve knjige: C_TROSKOVI_Help.exe i C_TROSKOVI_Help.pdf

 

 

08.11.2023

C_FK.EXE, C_US.EXE, C_LSEFPDV1.EXE, BAZNE.DLL, BAZNEX.DLL Korekcija naziva meseca kod elektronskih faktura (ispravka zbog korekcije programa za eFakture koju je napravio SEF u oktobru 2023)

.

02.08.2023

Dodat novi program C_COPYFIRME.EXE koji vrši kopiranje izabrane firme-poslovnegodine u drugu zadatu firmu-poslovnugodinu. Koristi se kod pravljenja identične kopije trenutnog stanja knjigovodstva firme, kako bi se podaci u kopiji korigovali, dopunili, doradili... radi formiranja bruto bilansa i drugih izveštaja za banke - kod zahteva za dobijanje kredita.. Koristi se i kod sklanjanja baze podataka firme sa kojom je obustavljen rad u trajnu arhivu.

.

Dodat novi program USER_ON_OFF.EXE kojim se proverava da li je još neki korisnik (user) trenutno u radu sa programom, pre nego što se izvrši: program za kopiranje firme, program za arhiviranje baze podataka ili program za prenos početnog stanja firme u sledeću poslovnu godinu, jer ovi programi zahtevaju da u toku njihovog izvršenja niko ne koristi bazu podataka.

.

Oba ova servisna programa moraju se startovati samostalno iz foldera C:\CSYSTEMS gde se nalaze, jer nisu ugrađeni u glavni meni programskog paketa za knjigovodstvo CSYSTEMS.

 

16.06.2023

Knjiga troškova TROŠKOVI.EXE ima dopunu. Kod upisa fakture troška koja je maloprodajni fiskalni račun, javlja se problem jer je na fiskalnom računu iskazan ukupan iznos računa i iznos PDV-a po opštoj i posebnoj stopi. Nije iskazana PDV osnovica po opštoj i posebnoj stopi. Stoga je u program dodato  Komandno dugme: <Osnovica po pdv iznosu> koje vrši izračunavanje pdv osnovica na osnovu upisanih iznosa pdv-a. Da bi zbr osnovice i pdv iznosa dao isti ukupan iznos prikazan u fiskalnom računu potrebno je korigovati iznos osnovice u parama na gore ili na dole. Iznos pdv-a i ukupan iznos osnovica+pdv moraju biti identični sa iznosima u fiskalnom računu.

 

15.06.2023

DATUM DOKUMENTA I DATUM KNJIŽENJA DOKUMENTA

Datum dokumenta (fakture, kalkulacije i drugih) moguće je upisati u program samo kao datum koji pripada Godini Rada (na primer 2023 poslovnoj godini) za koju se vodi knjigovodstvo.

Ovo je nekada uvedeno kao svojevrsna zaštita korisnika programa od pogrešno upisanih datuma koji ne pripadaju aktuelnoj poslovnoj godini.

Sada je, zbog potreba izmena datuma kod elektronske fakture, dodata mogućnost da ovaj datum može da bude i datum iz protekle poslovne godine (odnosno bilo koji datum).

Program će vam uvek prijavljivati da ste upisali nedozvoljen datum koji ne pripada poslovnoj godini - godini rada, ali će vam dozvoliti da ga ostavite kao takav na vaš zahtev.

Prema tome od danas vi kao korisnik programa lično snosite odgovornost za ispravno ili neispravno upisane datume dokumenata u vaša dokumenta.

Posebno Vodite računa o tome da će većina dokumenata koji se automatski kontiraju i knjiže, biti knjižena u glavnu knjigu na nalog knjiženja koji će imati datum naloga knjiženja isti kao upisani datum dokumenta.

.

02.06.2023

Program C_ARTIKLI1.EXE, C_ARTIKLI.DLL (ZALIHE ARTIKLI OBJEKTA - SPISAK ARTIKALA U OBJEKTU) spisak artikala dopunjen sa opcijama za postavljanje, pregled i štampu liste artikala koji su sa svojom količinom jednaki ili manji od zadatih dozvoljenih minimalnih zaliha.

.

01.06.2023

BAZNE.DLL, BAZNEX.DLL Dodate nove programske funkcije.

.

09.05.2023

Program C_KP.EXE Knjiga dnevnih pazara za robu, proizvode, usluge i komisionu robu iz maloprodaje, korigovana u ažuriranju stanja registra pazara u koloni VRSTA i koloni T i dopunjen help u registru pazara koji objašnjava mehanizam kontiranja pazara.

07.05.2023

Kod knjige troškova C_TROSKOVI.EXE uvedena kontrola datuma naloga knjiženja i datuma fakture jer je praksa pokazala da korisnici u početku nove poslovne godine kao godinu knjiženja i godinu fakture upisuju po navici proteklu godinu, pa se to pogrešno kontira i knjiži.

05.05.2023

Kod eFaktura C_FK.EXE, C_US.EXE, C_FKE.DLL, svaka novootvorena eFaktura po defaultu dobija podešen obračun pdv-a na datum prometa upisan u eFakturu (jer je to najčešći slučaj), a korisnik ga može iz programa zameniti sa datumom izdavanja (datumom slanja eFakture na SEF) ili sa datumom valute (kod avansnog računa)

.

20.04.2023

F A K T U R I S A N J E

Programi za fakturisanje dobara i usluga (fajlovi C_FK.EXE, C_US.EXE, C_FKE.DLL, C_FK.DLL, CSYSTEMS23.DLL) dopunjeni su  kompletnim mehanizmom za kontrolu izdatih-izlaznih eFaktura i izdatih-izlaznih Pojedinačnih evidencija pdv-a:

- kod eFaktura: slanje eFakture na SEF, preuzimanje statusa eFaktura, storniranje eFaktura;

- kod Pojedinačnih evidencija pdv-a: slanje novih evidencija na SEF, korekcija postojećih evidencija na SEF-u, preuzimanje statusa evidencija, poništavanje evidencija.

U spisku faktura treba izabrati fakturu, desnim klikom miša na fakturu otvara se meni sa opcijama koje se odatle startuju. Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu.

.

Programski paket CSYSTEMS dopunjen je sa tri nova posebna programa vezana za SEF eFakture i SEF PDV evidencije putem kojih se može raditi sve vezano za eFakture i pdv evidencije bez odlaženja na SEF portal za eFakture i pdv evidencije. Možete ih koristiti, ali to nije obavezno. Uvek možete otići na SEF portal i tamo uraditi iste stvari, ako vam je to lakše. Ovi programi se nalaze pod menijem PDV, pod naslovom SEF eFAKTURE I PDV EVIDENCIJE  OD 2023, pod tačkama 1,2 i 3.

.

 LOKALNI SEF

Dodat je program C_LSEF.EXE  za upravljanje izdatim-izlaznim i primljenim-ulaznim eFakturama, koje ovaj program preuzima sa SEF-a i to sve eFakture ili samo eFakture za zadati period. Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu. Ovaj program nije vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva. Vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u. Ovaj program nije vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva. Vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u.

.

LOKALNI SEF ZA POJEDINAČNE I ZBIRNE EVIDENCIJE PDVa Dodat je program C_LSEFPDV2.EXE za upravljanje Pojedinačnim evidencijama PDVa, i za upravljanje Zbirnim evidencijama PDVa, a koje ovaj program preuzima sa SEF-a i to sve evidencije ili samo evidencije za zadati period. Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu. Ovaj program nije vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva. Vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u. U ovaj program mogu se ručno, sa tastature i potpuno slobodno, upisivati Pojedinačne i Zbirne PDV evidencije i slati na SEF.

.

LOKALNI SEF ZA POJEDINAČNE EVIDENCIJE PDVa

Dodat je program C_LSEFPDV1.EXE za upravljanje izdatim izlaznim Pojedinačnim evidencijama PDVa koje se rade kao standardne Fakture za dobra i usluge iz knjigovodstvenog programa za fakturisanje, a zatim se tu označavaju kao Pojedinačne PDV evidencije a ne kao eFakture. Ovaj program preuzima te evidencije za zadati period, u svoju bazu podataka, odakle ih šalje na SEF, menja im statuse, koriguje ih i poništava ih.  Detaljno uputstvo je u Help-u datom u programu. Ovaj program je vezan za knjigovodstvo i za podatke iz knjigovodstva, a vezan je za SEF i za podatke koji se nalaze na SEF-u.

.

.

31.03.2023

C_FKE.DLL eFakture dopuna MERKATOR, DELHAIZE, METRO, VERO, OSTALI, C_CENOVNIK.EXE dopuna, C_RADNICI.EXE dopuna.

.

10.03.2023

eFakture: C_FKE.DLL dorađen program za DELHAIZE i MERKATOR i program za Avansne i Konačne račune.

Zarade: C_ZARADE.EXE dorađen program za pojedinačnu i masovnu štampu Obračuna Zarade i Mesečnih Evidencija o Obračunatim Zaradama na zadati printer ili u PDF fajl.

Glavna Knjiga: C_GK.EXE dorađen program za štampanje Zaključnog Lista - Bruto Bilansa u EXCEL fajl (za revizore) sa posebnim EXCEL fajlom za sva konta i sa posebnim EXCEL fajlom samo za trocifrena konta.

.

26.02.2023

eFakture: C_FKE.DLL Dodata opcija za izdavanje eFaktura Poljoprivrednom Gazdinstvu i Fizičkom Licu koji su registrovani na SEF.

.

23.02.2023

Korisničko Uputstvo za rad sa eFakturama dobija se iz programa za fakturisanje klikom na dugme eFAKTURA, zatim Help, zatim PRIRUČNIK. Možete ga preuzeti i ovde sa

www.cobasystems.com/PDF/eFAKTURA_Help.pdf

.

.

 23.02.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE, CSYSTEMS23.DLL, Fakturisanje:

eFakture u programu za fakturisanje u Spisku Faktura  imaju prikazan STATUS dodeljen od strane SEF-a, koji se može klikom na taster (1)  ili (2) učitati sa SEF-a, da bi se videlo da li je kupac primio, odbio ili prihvatio eFakturu, a može se tastrom (3)  otkazati eFaktura poslata kupcu, a tasterom (4) stornirati eFaktura koju je kupac prihvatio. Tako da za ove operacije korisnik ne mora ulaziti na SEF portal, već ih može izvršavati iz programa.

.

.

19.02.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE, C_FK.EXE Fakturisanje - knjigovodstvene fakture, C_US.EXE Fakturisanje usluga - knjigovodstvene fakture

dodata mogućnost slanja Knjižnog odobrenja i Knjižnog zaduženja za izabranu fakturu iz spiska faktura. Napravite kopiju izabrane fakture pod posebnim brojem i datumom, a zatim u njoj izmenite sadržaj pa je proglasite knjižnim odobrenjem ili zaduženjem i pošaljite je na SEF

                      

 25.01.2023

C_FKE.DLL eFAKTURE

dodata mogućnost slanja najviše tri PDF priloga uz eFakturu. Prilozi ne smeju da imaju preko 2 MB po prilogu zbog sadašnjeg stanja razvoja na SEF-u

 

15.01.2023

C_GKAA.EXE

Interni obračun plaćanja poljoprivrednicima

Korigovan program za obračun PDV nadoknade za plaćenu nabavku od poljoprivrednika

 

14.01.2023

C_FKE.DLL

Elektronske fakture – slanje na SEF

C_FK.EXE

Fakture za robu, materijal i proizvode, za komison i konsignaciju

C_US.EXE

Fakture za usluge

Otklonjen bug kod zahteva za pregled PDF fajla poslate elektronske fakture

 

13.01.2023

C_ZARADA_CROSO.EXE

Plate za KJS budžetske korisnike.

Uveden novi sistem pripreme i slanja XML za plate na Trezor, prema novom softveru koji je uveo Trezor 2023 godine i prema zahtevima trezora u vezi toga.

 

11.01.2023

C_PPE.EXE

Pojedinačna PDV evidencija – slanje na SEF

Uveden novi program za vođenje interne (lokalne) Pojedinačne PDV evidencije i slanje faktura i drugih dokumenata iz te interne Pojedinačne PDV evidencije na externu Pojedinačnu PDV evidenciju – na SEF

 

01.01.2023

C_FKE1.EXE

Lokalni sistem elektronskih faktura

Uveden lokalni manager za elektronsko fakturisanje: preuzimanje izdatih i primljenih eFaktura sa SEF i skladištenje XML i PDF fajlova u lokalnoj bazi podataka. Dodatak uz program za elektronsko faskturisanje C_FKE.DLL koje je stupilo na snagu po Zakonu o elektronskim fakturama 01.01.2023

 

01.01.2023

C_FKE.DLL

Elektronske fakture – slanje na SEF

C_FK.EXE

Fakture za robu, materijal i proizvode, za komison i konsignaciju

C_US.EXE

Fakture za usluge

Uveden sistem za elektronsko fakturisanje koji je stupio na snagu po Zakonu o elektronskim fakturama 01.01.2023

.

.

ISPRAVKE U PROGRAMU OD 11.12.2022
Otklonjen bag kod prikaza liste zaliha za period u C_RMFK.EXE
.
Prerađen program za eFakture C_FKE.DLL ubačeni dodatni podaci za MERKATOR, za prodavca IME OVLAŠĆENOG LICA I GLN, za kupca GLN, za mesto isporuke GLN, SUBTIPOVI DOKUMENTA 11 komada, kodovi za datum poreske obaveze 3 komada, šifre plaćanja neograničen broj (ručni upis), ručni upis datuma isporuke - datuma prometa, ručni upis natudžbenice, otpremnice, prijemnice, ugovora, šifra artikla kod prodavca i šifra artikla kod kupca, popust kod svake stavke artikla na dva mesta na početku stavke na ukupnu količinu artikla, na kraju stavke po jedinačnoj ceni artikla - po jedinici mere.
deblokiran rad sa Moj-eRacun
sve testirano i provereno, napisan novi help:
https://www.cobasystems.com/PDF/eFAKTURA1_Help.pdf
https://www.cobasystems.com/PDF/eFAKTURA2_Help.pdf
pa zbog toga prekompajlovani i: C_FKE.EXE, C_FK.EXE, C_US.EXE
.
ISPRAVKE U PROGRAMU OD 27.11.2022 do 01.12.2022
(Prema spisku Miće Bankovića)
.
REGISTAR OSNOVNIH SREDSTAVA
GREŠKA:
- DATUM POČETKA NOVOG OBRAČUNA UVEK JE DATUM POČETKA PRETHODNOG OBRAČUNA
ISPRAVKA:
- DATUM POČETKA NOVOG OBRAČUNA UVEK JE DATUM KRAJA PRETHODNOG OBRAČUNA UVEĆAN ZA 1 DAN
.
INTERNI RAČUN IZ MAGACINA GOTOVIH PROIZVODA
GREŠKA:
- MORA DA U RMFK KARTICI ARTIKLA, U PRVOJ STAVCI POSTOJI PORED PLC (PLANSKE) I PPC (PRODAJNA) CENA
JER AKO NEMA UPISANE PPC PROIZVOĐAČKE PRODAJNE CENE KONTIRANJE I KNJIŽENJE RAZDUŽUJE MAGACIN GP
POGREŠNO:
PO UPISANOJ CENI ZA PRENOS U DRUGI OBJEKAT A NE PO PLANSKOJ CENI UPISANOJ U PRVU STAVKU RMFK.
ISPRAVKA:
- MORA DA U RMFK KARTICI ARTIKLA, U PRVOJ STAVCI POSTOJI PLC (PLANSKA CENA)
- NE MORA DA U RMFK KARTICI ARTIKLA, U PRVOJ STAVCI POSTOJI PPC (PROIZVOĐAČKA PRODAJNA CENA)
.
KALKULACIJA ZA NABAVKU DOBARA OD POLJOPRIVREDNIKA PO POPDV TAČKI 7.1
GREŠKA:
ZA OBJEKTE:
- MAGACIN MATERIJALA M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8
NIJE KONTIRALA I KNJIŽILA NA NALOG GLAVNE KNJIGE
PDV NADOKNADU ZA POLJOPRIVREDNIKA NA KONTO 2897
DOPUNA:
ZA OBJEKTE
- MALOPRODAJA R0
- VELEPRODAJA R1,R2,R3,R4,R5
- MAGACIN MATERIJALA M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8
SADA KONTIRA I KNJIŽI NA NALOG GLAVNE KNJIGE
PDV NADOKNADU ZA POLJOPRIVREDNIKA NA 2897
.
AKO JE KALKULACIJA U VRSTI DOKUMENTA OZNAČENA KAO
* Kalkulisano po primljenoj Fakturi/Računu
TADA SE OVA KALKULACIJA PREUZIMA I ISPRAVNO UPISUJE U PDV EVIDENCIJU
.
INTERNI OBRAČUN PDV NADOKNADE ZA POLJOPRIVREDNIKA C_GKE.EXE
postojalo:
Kalkulacija za nabavku od poljoprivrednika obezbeđuje podatke
- za glavnu knjigu kontiranjem i knjiženjem kalkulacije (postojalo)
- za PDV evidenciju za tačku 7.1 preuzimanjem kalkulacije u PDV evidenciju (postojalo)
.
Izvod poslovne banke obezbeđuje podatke
- za glavnu knjigu kontiranjem i knjiženjem izvoda a izvršeno plaćanje poljoprivredniku (postojalo)
- za PDV evidenciju ništa - mora se ručno knjižiti
DODATO:
- za PDV evidenciju obezbeđeni su podaci
putem dodatnog programa za INTERNI OBRAČUN PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIKU
.
Automatski obračun i upis u pdv evidenciju:
Izvršen je inerni obračun plaćanja naknade i pdv nadoknade poljoprivreniku iz podataka glavne knjige i upisan je u pdv evidenciju primljenih računa sa tri dokumenta:
- dokument internog obračuna za tačku 7.2
- dokument internog obračuna za tačku 7.3
- dokument internog obračuna za tačku 7.4
.
.
01.12.2022
AVANSNI RAČUNI I KONAČNI RAČUN KOJI ISTOVREMENO SADRŽE  STAVKE ZA PRODAJU DOBARA I STAVKE ZA PRODAJU USLUGA
postojalo:
- izrada avansnih računa i konačnog računa samo sa stavkama prodaje dobara
- knjiženje avansnih računa
- knjiženje konačnog računa
- izrada avansnih računa i konačnog računa samo sa stavkama prodaje usluga
- knjiženje avansnih računa
- knjiženje konačnog računa
DOPUNA:
- izrada avansnih računa i konačnog računa koji sadrže u sebi
stavke prodaje dobara i stavke prodaje usluga
- knjiženje avansnih računa
- knjiženje konačnog računa
.
.
15.10.2022 do 05.11.2022
Prerađen ceo program za CRM i serijsko slanje emailova za otvorene stavke kupcima preko google Gmail-a, a putem emailAutoit.exe i eMailConfig.exe programa.

Program je izdvojen iz referata KUP.DBF u C_CRM.EXE i C_CRMDOSIJE.EXE