COBA Systems oficijelni sajtODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH OBJEKATA
 
odrzavanje zgrada
 
 

  


 

PROČITAJTE OSNOVNO O PROGRAMU 

 

    

ZGRADA KAO FIRMA I UPRAVNIK (MENADŽER) ZGRADE

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/2016)
zahteva da svaka stambena zgrada mora da formira Stambenu zajednicu
kao pravno lice (firmu) i da ima svog upravnika (menadžera) koji se
brine o održavanju (tekućem, redovnom, investicionom i ostalom...)

Ovaj program prilagođen je i potrebama poslovanja jedne takve firme,
kao i potrebama posla i poslovanja upravnika jedne ili više zgrada.Program vodi Registar korisnika stanova, garaža i poslovnog prostora u stambenim zgradama (korisnici
su obveznici plaćanja naknade za održavanje i mogu biti fizička i pravna lica), zatim registar
objekata u zgradama: stanovi, garaže i poslovni prostor, i posebno registar zgrada.

Svako lice, fizičko ili pravno, ima svoju registarsku karticu sa svim podacima o licu na toj kartici
(lična karta lica). Svaki objekat ima svoju karticu sa svim podacima o objektu na toj kartici
(adresa, površina, naziv i sl.). Takođe svaka zgrada ima svoju karticu sa podacima: spisak objekata u
zgradi, spisak stanara u zgradi, spisak računa stanara sa pojedinačnim zaduženjem i uplatom i saldom,
spisak radnih naloga za obavljene poslove održavanja za zgradu sa iznosom svakog naloga,
rekapitulaciju i izveštaj o stanju za zgradu: ukupno zaduženje, ukupna uplata, ukupno troškovi za
izvršeno održavanje, dugovanja i procenat realizacije naplate planirane naknade i procenat
realizacije naplate stvarnih troškova.

Svako lice fizičko ili pravno ima svoj račun, odnosno analitičku finansijsku karticu, na kojoj se
beleži svaka promena, svako zaduženje naknadom (mesečno ili za period) i svaka uplata naknade. Račun
za bilo koje lice se može u svako doba pregledati i štampati. Takođe, račun se može korigovati,
ažurirati i menjati.

Naplata naknade se vrši preko dela programa za blagajnu - preko blagajne, uz izdavanje računa odnosno
priznanice za izvršenu uplatu iz POS printera, fiskalnog printera ili bilo kog drugog printera.
Specifikacija dnevnih uplata automatski se knjiži (na zahtev operatera) u račune lica uplatioca, na
kraju radnog dana. Naknada uplaćena preko banke (po izvodu) obrađuje se iz posebnog dela programa i
od nje se formira dnevna specifikacija koja se kao i specifikacija sa blagajne (na zahtev operatera)
knjiži na kraju dana u račune uplatioca. Svako knjiženje na račune uplatioca registruje se u
automatski formiranom nalogu knjiženja, koji se štampa i služi kao dokument knjiženja u Glavnu
Knjigu, odnosno da se njegov zbir duguje i potražuje prenese na odgovarajuća konta glavne knjige.

Zaduženje naknadom vrši se automatski za sva lica iz registra korisnika odnosno obveznika plaćanja
naknade. Zaduženje može da bude nesečno ili za više meseci. Zaduženje se vrši posebno i sa razlićitim
cenama naknade za stanove, posebno za garaže i posebno za poslovni prostor u okviru zgrade. Mesečni
iznos zaduženja dobija se množenjem površine objekta sa koeficijentom (koeficijent je vezan za
gradsku zonu), čime se iznos površine uvećava ili umanjuje i kao rezultat dobijaju se bodovi objekta,
koji se zatim množe sa cenom boda. Cena boda se propisuje cenovnikom posebno za stanove, posebno za
garaže i posebno za poslovni prostor. Formirano zaduženje na zahtev operatera automatski se knjiži na
račune lica obveznika plaćanja naknade. Svako knjiženje na račune uplatioca registruje se u
automatski formiranom nalogu knjiženja, koji se štampa i služi kao dokument knjiženja u Glavnu
Knjigu, odnosno da se njegov zbir duguje i potražuje prenese na odgovarajuća konta glavne knjige.

 

 

 


 

 

PITAJTE

COBA Systems oficijelni sajtCOBA Systems TimPROGRAMI ZA FISKALNE KASEUPUTSTVA PITANJA I ODGOVORI